Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.echowonder.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Echowonder Nederland en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Echowonder Nederland en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren

Echowonder Nederland en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echowonder Nederland en de houder van deze website.

Echowonder Nederland en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Echoscopie wordt al meer dan 40 jaar op grote schaal toegepast. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek géén nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen. Echowonder Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan cliënten door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruit vloeiende kosten en/of vergoedingen.