Algemene voorwaarden Echowonder

1. Algemeen

Echowonder is de handelsnaam van de “Maatschap Echowonder Nederland”. Onder deze handelsnaam zijn zelfstandige vestigingen actief, welke zelfstandig aansprakelijk zijn.

Echowonder Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder inschrijvingsnummer 56223072.

BTW nr. NL 8520.28.295 B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen iedere Echowonder vestiging afzonderlijk en haar cliënt(en).

2. Echoafspraak

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt. Of via de site met het afsprakenformulier.

Het doel van de echo is het maken van beelden van het ongeboren kindje en evt. USB-opnamen.  De echo heeft op geen enkele wijze een medisch/diagnostisch doel. Het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van de echo.

Derhalve kan men Echowonder of de individuele echoscopiste(n) op geen enkele wijze aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen.

De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.

Echowonder verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie opgedaan tijdens haar werkzaamheden.

Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

Mocht Echowonder, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de echo, afwijkende beelden zien, dan behoudt Echowonder zich het recht voor om, na overleg met cliënt(en), de begeleidende arts en/of verloskundige hierover in te lichten.

Indien cliënt geen toestemming bij mogelijke afwijkingen informatie te verstrekken aan de begeleidende arts en/of verloskundige, dan behoudt Echowonder zich het recht voor de echo niet uit te voeren.

3 Betaling

De cliënt is aan Echowonder een betaling verschuldigd overeenkomstig de bij Echowonder geldende tarieven.

Aanpassing van de tarieven vindt in beginsel halfjaarlijks plaats.

Betaling dient contant of (indien mogelijk) middels een pinbetaling te geschieden na afloop van de echo. Het totale bedrag dient in een keer betaald te worden, ook als er een pakket is afgesproken of een cliënt gratis terug mag komen omdat de baby niet goed lag of om welke reden dan ook.

 

4 Annulering

Annulering door cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult, plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren zal er een bedrag van € 60,00 in rekening worden gebracht.

5 Diversen

Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.

6 Reclame doeleinden

De foto`s die gemaakt worden tijdens de echo kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden van Echowonder, als u het daarmee niet eens bent kunt u dat voor de echo aangeven.

7 Privacy

Gegevens van cliënten uit  het adressenbestand van Echowonder blijven in het bezit van Echowonder en zullen nooit en te nimmer aan derden worden doorverkocht en/of doorgegeven (AVG). Indien cliënt wenst kunnen de gegevens uit ons bestand verwijderd worden.